Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δεξιότητες για την πράσινη οικονομία στην Μεγάλη Βρετανία

H κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και πιο συγκεκριμένα τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Αγροτικών Υποθέσεων, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν μια έρευνα με στόχο την καταγραφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή μετάβαση στην πράσινη οικονομία και τον σχεδιασμό νέων δράσεων.

Στόχος της έρευνας ήταν να εντοπίσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την μετάβαση σε μια ισχυρή και βιώσιμη πράσινη οικονομία και να καταγράψει τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τον τρόπο που το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί καλλιεργώντας νέες δεξιότητες.

Σκοπός της έρευνας ήταν να βοηθήσει επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς να καταγράψουν τις δεξιότητες που σχετίζονται με την νέα μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Μιας οικονομικής δραστηριότητας που στηρίζεται όχι μόνο στη μεγιστοποίηση του κέρδους και της ανάπτυξης αλλά και στην οποία οι φυσικοί πόροι διαχειρίζονται με σύνεση. Μια τέτοια οικονομία υποστηρίζεται από χαμηλή κατανάλωση σε άνθρακα στους τομείς της παραγωγής αγαθών και των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό και το περιβάλλον προστατεύεται, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων και ενεργειακή/περιβαλλοντική ασφάλεια.

Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την μετάβαση στην νέα οικονομία δεν αφορούν μόνο γνώσεις γύρω από την παραγωγή αγαθών ή τη διαχείριση ενεργειακών πόρων αλλά και δεξιότητες που αφορούν εκείνους που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς πόρους με αποτελεσματικότητα και αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή. Φαίνεται από την έρευνα πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιες είναι οι δεξιότητες που θα χρειαστούν κατά τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Οι τομείς που παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα είναι ο τομέας της παραγωγής ενέργειας, ο τομέας των κατασκευών και ο τομέας της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων.

Σε αυτούς τους τομείς φαίνεται πως έχει αποφασίσει να επενδύσει περισσότερο και η αγγλική κυβέρνηση με βάση τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών (Νοέμβριος 2010, Αύγουστος 2011, Σεπτέμβριος 2012). Οι δράσεις στις οποίες αποφάσισε να εστιάσει περιλαμβάνουν:

  • Να αναδιοργανωθεί το ειδικό συμβούλιο καταγραφής προσόντων της Μ.Β. προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις και στη συνέχεια να τις επικοινωνήσει στις επιχειρήσεις, σε άτομα που σκέπτονται την καριέρα τους και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η Επιτροπή της Μ.Β. για την Εργασία θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή τη δράση που είναι μέρος της αποστολής της.

  • Να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφορίας, των συμβουλών και της καθοδήγησης που δίνεται σε όσους ακολουθούν μια καριέρα στην πράσινη οικονομία μαζί με πληροφορίες που αφορούν τα προσόντα που συνδέονται με την πράσινη οικονομία που θα χρειαστούν στο μέλλον μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Κατάρτισης.

  • Βελτίωση των δεξιοτήτων που παρέχονται μέσω των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης. Επίσης και ο Οργανισμός Εκπαίδευσης της Αγγλίας θα πρέπει να υποστηρίξει δασκάλους και εκπαιδευτές αν εντάξουν περισσότερες πράσινες δεξιότητες στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

  • Να ενημερώσει τα σωματεία και τις ενώσεις εργαζομένων για τη σημασία της πράσινης ανάπτυξης και τον ρόλο που θα παίξει στο μέλλον αλλά και που θα αλλάξει το εργατικό δυναμικό.

  • Να συνεχίζει να υποστηρίζει την επιστήμη, την τεχνολογία και δεξιότητες μηχανικών και μαθηματικών που θα παίξουν κομβικό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη και γενικότερα στην οικονομία.

  • Δημιουργία ειδικού ταμείου υποτροφιών για την κάλυψη της εκπαίδευσης ατόμων που θέλουν να στραφούν προς την πράσινη οικονομία.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις τις οποίες η Μεγάλη Βρετανία υπερασπίζεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται πως θα επηρεάσουν στο μέλλον τόσο το οικονομικό μοντέλο της Ευρωζώνης όσο και των κρατών μελών που τη συνθέτουν, ανάμεσά τους και της Ελλάδας. 

 

Παναγιώτης Χαρίτος

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop