Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (ΝΑΝ) εντάσσεται σε μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου. Στοχεύει σε μία δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση. 

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις 

1. Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μίας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν: 

  • κατά πόσο η συγκεκριμένη επένδυση καταλήγει στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στην παροχή μίας υπηρεσίας που είναι ανταγωνιστική, ποιοτική και συνεισφέρει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας
  • κατά πόσο ενσωματώνει πράσινες δράσεις που συνιστούν και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και
  • κατά πόσο συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και την ισόρροπη ανάπτυξη

Τα κριτήρια αυτά είναι ενιαία ανεξαρτήτως αν αφορούν στο μεταποιητικό τομέα ή την παροχή υπηρεσιών

2. Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές οι οποίες ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο, είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται μία βασική αδυναμία του προηγούμενου νόμου ο οποίος περιλάμβανε πλήθος ρυθμίσεων ως προς το είδος και εύρος των δραστηριοτήτων που ενισχύονται.

3. Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις.

Οι βασικές αρχές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου 2010. To Υπουργείο προχωρά στην επεξεργασία των σχολίων και την ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου το οποίο πρόκειται να κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή προς τα τέλη Σεπτεμβρίου 2010.

(πηγή: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop