Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας, πλήττονται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα. 

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013 τοποθετεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λήψης πολιτικών αποφάσεων, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προωθώντας την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην Ε.Ε., όσο και στις παγκόσμιες αγορές, και βελτιώνοντας το ρυθμιστικό τους πλαίσιο. 

Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013 αναδεικνύει την αλλαγή νοοτροπίας πάνω σε τρεις βασικούς άξονες δράσης: την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη στήριξη της ρευστότητας των ΜμΕ. Η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013 θα γίνεται ετησίως και με ορίζοντα τριετίας. 

Προγράμματα και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περιλαμβάνει την υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων, υποστηρικτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των ΜμΕ για το έτος 2010. 

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υλοποιεί μέσω των υπηρεσιών της τα ακόλουθα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων :

Δράσεις που ολοκληρώθηκαν και ξεκινά η εκταμίευση πόρων 

1η Δράση για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ενίσχυση Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Νέες προκηρύξεις πριν το τέλος του 2010 

Πρωτοβουλία Jeremie 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

1η Δράση για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Στόχος Στήριξης:

Ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που πρόκειται να επιτευχθεί με στοχευμένες δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της περιβαλλοντικής προστασίας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις δίνονται με την μορφή της άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

Ενίσχυση Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Στόχος Στήριξης:

Το πρόγραμμα ενισχύει τους ελεύθερους επαγγελματίες (σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και συγκεκριμένα: Ιατροί - Οδοντίατροι, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Ιχθυολόγοι, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι) με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με την προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών με σκοπό την συντονισμένη και ουσιαστική ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Λειτουργεί επίσης συμπληρωματικά με τις δράσεις του ΟΑΕΔ για άνεργους νέους ελεύθερους επιτηδευματίες. 

Πρωτοβουλία Jeremie 

Στόχος Στήριξης:

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας Jeremie είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π.-αλλά όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται για την εν λόγω πρωτοβουλία από τα Διαρθρωτικά Ταμεία προστίθενται και ιδιωτικά - τραπεζικά κεφάλαια. Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας στη χώρα επιλέχθηκε να γίνει μέσω σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Jeremie Holding Fund) με διαχειριστή αυτού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Με βάση τη Σύμβαση Χρηματοδότησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΤαΕ, η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Jeremie το ποσό των 100 εκατ. €. Το ποσό αυτό διατέθηκε από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και θα ενισχυθεί με 150 εκατ. € από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 

Μορφή Στήριξης:

Το πρώτο υποπροϊόν θα ονομάζεται Εργαλείο Επιμερισμού Κινδύνων (Funded Risk Sharing Product) συνολικού ύψους 60 εκατ. € και αφορά σε χορήγηση δανείων (έως 100.000 €) σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έννοια των κοινοτικών κανονισμών. Τα δάνεια θα χρηματοδοτούνται κατά 50% από κεφάλαια του Jeremie και κατά 50% από τραπεζικά κεφάλαια. Σχετική πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αναλάβουν το ρόλο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών έχει ήδη εκδοθεί. 

Το δεύτερο υποπροϊόν "Microcredit", προϋπολογισμού 30 εκατ. € αφορά σε μικροδάνεια (έως 25.000 €) σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. μακροχρόνια άνεργους, ώριμους ηλικιακά επιχειρηματίες, γυναίκες κ.λ.π.). Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξετάζεται η δυνατότητα να δεσμευθούν επιπλέον πόροι σχετικά άμεσα σε παρόμοια εργαλεία τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το ETαΕ (π.χ venture capital). 

To τρίτο υποπροϊόν «Ενισχύσεις για Στήριξη Κοινωνικής Οικονομίας» (50εκατ. €), αφορά σε δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης και αύξησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, όπως: 

  • Ενίσχυση δημιουργίας/start ups επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
  • Ενθάρρυνση και διευκόλυνση πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό μέσω πρότυπου δανειακού προϊόντος στο πλαίσιο των μικροπιστώσεων
  • Οργάνωση και λειτουργία δομών συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
  • Σύνδεση χρηματοδοτικών εργαλείων με πρωτοβουλίες Jeremie και Jasmine

To τέταρτο υποπροιόν «Ευνοϊκά προϊόντα για ψηφιακή σύγκλιση» θα αφορά σε δράσεις δανειοδότησης, δημιουργίας seed capital, startup capital, venture capital κ.λπ., για επιχειρήσεις τεχνολογίας και δράσεις Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με υψηλή προστιθέμενη αξία, και σε ομάδες στόχους (π.χ. νέοι επιχειρηματίες) με μειωμένες εξασφαλίσεις. Ο προϋπολογισμός που θα προέλθει από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και τις 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης αναμένεται να ανέλθει σε 150 εκατ. €.

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων μέσω ανακυκλούμενων εργαλείων πιστώσεων αποβλέπει πρωτίστως στη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

(πηγή: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης) 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop