Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φυσικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί, ή πτυχιούχοι Επιστήμης/Τεχνολογίας Υλικών για θέσεις ερευνητών στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολυλειτουργικές νανοεπιστρώσεις με υβριδικές, οργανικές-ανόργανες διεπιφάνειες» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνo τoν κ. Στέργιο Λογοθετίδη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα για συνολικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 57.525,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Α. Απλός Ερευνητής / 25.725,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τεχνολογία Ανάπτυξης Λεπτών Υμενίων με Φυσικές Μεθόδους Εναπόθεσης από την αέρια κατάσταση.

Ανάπτυξη πολυλειτουργικών λεπτών υμενίων σε μεταλλικά και οργανικά υποστρώματα και χαρακτηρισμός των φυσικών ιδιοτήτων (οπτικών, δομικών και νανομηχανικών) των πολυλειτουργικών λεπτών υμενίων και των διεπιφανειών οργανικών – ανόργανων λεπτών υμενίων.

Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Πτυχίο Φυσικού ή Χημικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης/Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου.

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση συναφή με το αντικείμενο του έργου.

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του έργου (Νανοτεχνολογία, Υλικά)

 Εργαστηριακή-ερευνητική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου.

 Αποδεδειγμένη γνώση συναφή με το αντικείμενο του έργου (Τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ή διπλωματικών εργασιών).

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

 

Β. Απλός Ερευνητής / 16.800,00 €

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρισμός των ιδιοτήτων της επιφάνειας με τεχνικές ακτίνων-Χ και/ή τεχνικές μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων.

Δομικός χαρακτηρισμός των πολυλειτουργικών λεπτών υμενίων και των διεπιφανειών ανόργανων και οργανικών λεπτών υμενίων.

Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Πτυχίο Φυσικού ή Χημικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης/Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση συναφή με το αντικείμενο του έργου.

 Μεταπτυχιακό με ειδίκευση συναφή με το αντικείμενο του έργου (Νανοτεχνολογία, Υλικά).

 Εργαστηριακή-ερευνητική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου.

 Αποδεδειγμένη γνώση συναφή με το αντικείμενο του έργου (Τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ή διπλωματικών εργασιών).

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

 

Γ. Απλός Ερευνητής / 15.000,00 €

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πολυλειτουργικών ανόργανων και οργανικών λεπτών υμενίων και χαρακτηρισμός των φυσικών ιδιοτήτων (οπτικές, νανομηχανικές, δομικές), των ιδιοτητών της επιφάνειας τους καθώς και των ιδιοτήτων των διεπιφανειών μεταξύ του ανόργανου και του οργανικού λεπτού υμενίου .

Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Πτυχίο Φυσικού ή Χημικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης/Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

 Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Εργαστηριακή-ερευνητική εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/παρασκευής και χαρακτηρισμού νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών.

 Αποδεδειγμένη γνώση συναφή με το αντικείμενο του έργου (Τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ή διπλωματικών εργασιών).

 Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης και χαρακτηρισμού δομής και ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών.

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Γυάλινο Κτίριο Γρ. 1.8 (Μ. Γιώτη, τηλ. 2310 998103), Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη έως τις 06/02/2014 και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ

 

Βιωματικά Σεμινάρια Ιανουαρίου

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση