Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα δικαιολογητικά για τους υποψηφίους για την Τράπεζα της Ελλάδος

Από τις 25 Οκτωβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για όλες τις τεχνικές ειδικότητες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ για ορισμένες θέσεις ζητείται εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε σχετικό αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Συντηρητών Εργων Τέχνης και ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων θα υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία η οποία θα αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της θέσης.

Ηλεκτρονικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) έως τις 8 Νοεμβρίου. Ακολούθως θα αποστείλουν έως τις 11 Νοεμβρίου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2016, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Παράβολο 15 ευρώ
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και
  • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop