Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι τρέχουσες προσλήψεις στο Δημόσιο

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα.

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 130 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν τριάντα (130) ατόμων για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται, ανά ειδικότητα, στον πίνακα Α, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 Γιαννέλης, 210.52.77.452 Γιαννίκου, 210.52.77.480 Κοτελίδας & Σακελλαρίου, 210.52.77.482 Δουμάζου & Μουρατίδου & 210.52.77.484 Μούτσελος και Μακρή).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 18/05/2016 έως και 27/05/2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Δήμο Αθηναίων Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cityofathens.gr/node/28347

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθ. Φ16/48724/Ζ2/22-03-2016 Υ.Α. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 288/τ.Γ΄/29-03-2016), έγκριση προκήρυξης καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» προκηρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μια (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική».
(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 16532/09-5-2016) (ΑΔΑ: ΩΨΝΙ46914Γ-4Ξ3)
Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005 και 4009/2011, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013, ΦΕΚ 2614 τ.Β΄./16-10-2013) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001225369) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 22/5/2016 μέχρι και 21/6/2016.

Η αναλυτική προκήρυξη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Νοσηλευτικής, στον ιστότοπο του Τμήματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr . (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής στo τηλ. 2610 369130 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος:

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία 2016-2017

Προκηρύσσουμε Διαγωνισμό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

1.Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Τετάρτη 01/06/2016 έως και την Τετάρτη 15/06/2016. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Ακολούθως, ο υποψήφιος εκτυπώνει εις διπλούν το σχετικό αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του κεφαλαίου III της παρούσας προκήρυξης.

Στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής ενσωματώνεται βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και ημερομηνίας γέννησης που θα συμπληρώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών. Το αποδεικτικό αυτό σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις αναστήματος ή/και ηλικίας, επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν εκτυπώνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αλλά μόνο το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αυτής (εις διπλούν).

2. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες από την Παρασκευή 03/06/2016 έως και την Παρασκευή 17/06/2016 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 15.00΄ (συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους, εξαιρουμένων των υποψηφίων που είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιών, πλην Κρήτης, οι οποίοι δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε ΔΙ.Π.Υ.Ν. δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που ορίζεται στο κεφάλαιο V της παρούσας προκήρυξης, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του κεφαλαίου III της παρούσας προκήρυξης και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Ειδικά οι υποψήφιοι Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι μεταβαίνουν στις ΔΙ.Π.Υ.Ν. στα γεωγραφικά όρια των οποίων υπάγεται η Υπηρεσία τους. Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών ΔΙ.Π.Υ.Ν. εμφαίνονται στο παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης.

Πληροφορίες:
1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr
2) Κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην άνωθεν ιστοσελίδα στο πεδίο «Ευρετήριο Υπηρεσιών»

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων: Πρόσληψη 56 ατόμων

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα έξι (56) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας :

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 37 22 500).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 25-5-2016 έως 3-6-2016.

Δήμος Λαμιέων: Πρόσληψη 1 Ειδικού Συμβούλου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου ως εξής:
Ενός (1) Ειδικού Συμβούλου (Π.Ε.), σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, ήτοι από 23/05/2016 και μέχρι την 27/05/2016 σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, ήτοι:
– Αίτηση
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ( αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή )
– Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
– Βιογραφικό σημείωμα που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία
– Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007) Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου μας (Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, ΤΚ 35100, τηλ. 2231051068, 2231351028) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ Α.Ε

Πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: managingdirector@ert.gr , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από την Παρασκευή 20/05/2016 και λήγει τη Δευτέρα 06/06/2016 και ώρα 17:00.

Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 10 ατόμων

Το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ως εργαστηριακούς συνεργάτες για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ε.Α.Π., ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, 10μηνης διάρκειας για τα Εργαστήρια Φυσικής, (01-08-2016 έως 31-05-2017), χωρίς δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο του έργου Φκ31: «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», το οποίο χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, ως εξής:

3 Διδάκτορες Φυσικής (με διδακτορικό σε κλάδο της πειραματικής Φυσικής) ή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική έρευνα σε κλάδο της πειραματικής Φυσικής, για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη των εργαστηρίων Φυσικής», με σκοπό την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του λειτουργιών στους τομείς της Κλασσικής και Σύγχρονης Φυσικής και των ερευνητικών του λειτουργιών στους τομείς της Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής και της Αστροφυσικής και Ραδιοαστρονομίας.

4 Διδάκτορες Χημείας (με διδακτορικό σε κλάδο της Χημείας) ή κατόχους συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική έρευνα σε κλάδο της Χημείας, για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη των εργαστηρίων Χημείας», με σκοπό την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του λειτουργιών στους τομείς της Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας και Φυσικοχημείας και των ερευνητικών του λειτουργιών στους τομείς της Κατάλυσης και της Επιστήμης των Διεπιφανειών.

3 Διδάκτορες Βιολογίας (με διδακτορικό σε κλάδο της Βιολογίας) ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική έρευνα σε κλάδο της Βιολογίας, για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη των εργαστηρίων Βιολογίας», με σκοπό την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του λειτουργιών στους τομείς της Δομής και
Λειτουργίας του Κυττάρου και της Γενετικής και των ερευνητικών του λειτουργιών στους ίδιους τομείς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένα/σκαναρισμένα) (e-mail: anathesi@eap.gr ), είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιριών ταχυμεταφορών) με την ένδειξη: Υποβολή αίτησης για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φυσικής ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Προσωπικού, Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού, (1ος όροφος, Γραφείο Β.120/1/2), Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 263 35, Περιβόλα, Πάτρα.

Πληροφορίες στο www.eap.gr => Ανακοινώσεις => Διακηρύξεις-Προκηρύξεις =>

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φυσικής του ΕΑΠ, ακ. έτους 2015-2016 (ορθή επανάληψη) και στο τηλ. 2610 367636, κ. Κατερίνα Σκόνδρα.

Όλοι οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρωτοκολληθούν και θα ανοιχθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 27/05/2016 και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΕΑΠ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2016 έως και 26-05-2016.
(09.00π.μ. – 13.00μ.μ.).

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, που εδρεύει στο Πλατάνι Πατρών της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., πλήρους απασχόλησης, μέχρι επτά (7) μήνες με παράταση ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, της εταιρείας, την απόδοση και τη σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου, συνολικά μέχρι δύο (2) άτομα για τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΤΤΟ), στο πλαίσιο δράσης «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας – ΤΤΟ» του έργου «Σχεδιασμός & Λειτουργία Επιχειρησιακών Μονάδων (Δομών) Στήριξης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας στην Πάτρα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία τους, συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου, στην ταχ. διεύθυνση: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., οδός Σταδίου, Τ.Κ. 265 04, Πλατάνι-Ρίο, Πάτρα. [Υπόψη κ. Γεράσιμου Μεντζελόπουλου (Γ. Διευθυντή)].

E-mail: mentzelopoulos@psp.org.gr

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.psp.org.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-05-2016.

Δήμος Ναυπακτίας: Πρόσληψη 1 ατόμου στη θέση Δικηγόρου παρ΄Εφέταις

Ο Δήμος Ναυπακτίας, που εδρεύει στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Δικηγόρου παρ. Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, με τα απαιτούμενα, κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 303 00, Ναύπακτος, Αιτωλοακαρνανία.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού στο τηλ.: 26343 60113, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κ. Γιαννίκα Κων/να).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2016 έως και 18-06-2016.
(Εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Ο Άγιος Σάββας»: Πρόσληψη 22 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Ο Άγιος Σάββας», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου Ι.Δ.Ο.Χ. (από 01-06-2016 έως και 31-12-2017), συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων σε θέσεις ιδιωτών – φυσικών προσώπων ως φύλακες του Νοσοκομείου για 15 οκτάωρες βάρδιες ημερησίως, κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 ως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν.4384/2016 και την υπ’ αρίθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.26995/11.4.2016 οδηγία του Υπουργείου υγείας, με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Ο Άγιος Σάββας», Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ. : 2132021640, fax: 210 6409128.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-05-2016.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δ. Ρόδου: Πρόσληψη 54 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δ. Ρόδου, που εδρεύει στην Π.Ε. Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Γ΄ Ειδικότητας – Ρόδος – 8 μήνες

7ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί – Ρόδος – 8 μήνες

1ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής – Ρόδος – 8 μήνες

1ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (αποφρακτικού) – Ρόδος – 8 μήνες

1ΔΕ Οδηγός φορτηγού [Γ΄ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] – Ρόδος – 8 μήνες

17ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων (για εργασίες αποκατάστασης δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης και όμβριων υδάτων) – Ρόδος – 8 μήνες

2ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων (για εργασίες στο Βιολογικό Καθαρισμό δημοτικής ενότητας Καλλιθέας)- Δ.Ε. Καλλιθέας Ρόδου-8 μήνες

5ΥΕ Υδρονομείς – Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου Ρόδου – 5 μήνες

1ΥΕ Υδρονομέας – Δημοτική Κοινότητα Αρχίπολης Ρόδου – 5 μήνες

3ΥΕ Υδρονομείς – Δημοτική Κοινότητα Αφάντου Ρόδου – 5 μήνες

1ΥΕ Υδρονομέας – Δημοτική Κοινότητα Καμείρου Ρόδου – 5 μήνες

3ΥΕ Υδρονομείς – Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα Ρόδου -5 μήνες

4ΥΕ Υδρονομείς – Δημοτική Κοινότητα Μαλώνα Ρόδου -5 μήνες

3ΥΕ Υδρονομείς – Δημοτική Κοινότητα Μάσσαρι Ρόδου -5 μήνες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), Τμήμα Προσωπικού, 2ο χλμ. Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, Δωδεκάνησα, υπόψιν κ. Ρεουλλά Καθολικής.

Πληροφορίες στο τηλ. 22410 45314.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-05-2016 έως και 30-05-2016.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Τ.Ε.Ι. / Ε.Λ.Κ.Ε. Κρήτης): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εδρεύει στην Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 719/Θ.20ο/13.05.2016 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΦΦ4691Ο3-ΖΗΦ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater», με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFECONDENSE, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας από την ημερομηνία έγκρισης έως και 30-06-2016/έως 1 Ανθρωπομήνα, ενός (1) ατόμου, με αντικείμενο τη Δράση 3: Λειτουργία πιλοτικής μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης στον Πύργο Ηλείας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Πτυχιούχος Μηχανολογίας – Πύργος Ηλείας, οικισμός Βασιλάκι.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους με τα λοιπά κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), καθημερινά 09.00π.μ.-15.30μ.μ. στην ταχ. διεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γραμματεία, Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο, Κρήτη.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 ). Για το Πρόγραμμα: «The Condense Managing System:Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater”, με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFE CONDENSE

Αρ. Πρωτ. 1157/Φ.30.1/18.05.2016

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας(email & τηλέφωνο):

Σχετικά με το αντικείμενο του έργου πληροφορίες στον Επιστημονικά Υπεύθυνο κ. Θρασύβουλο Μανιό, τηλ.2810 379456, e-mail: tmanios@staff.teicrete.gr
Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος στο τηλ. 2810 379161, κ. Κλαίρη Νικηφόρου, e-mail: kleoniki21@staff.teicrete.gr .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 02-06-2016 (ώρα 15.30μ.μ.).

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 38 ατόμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας (01-07-2016 έως και 31-08-2016), συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την λειτουργία του Προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των Σχολείων, για εργαζόμενες μητέρες – 2016» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Νηπιαγωγοί – Θεσσαλονίκη

6ΠΕ Παιδαγωγοί (Δημοτικής Εκπαίδευσης) – Θεσσαλονίκη

4ΠΕ Γυμναστές – Θεσσαλονίκη

6ΠΕ Εικαστικοί – Θεσσαλονίκη

6ΠΕ Μουσικολόγοι – Θεσσαλονίκη

6ΠΕ Θεατρολόγοι – Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Ψυχολόγος – Θεσσαλονίκη

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

2ΠΕ Νηπιαγωγοί – Θεσσαλονίκη

2ΠΕ Παιδαγωγοί – Θεσσαλονίκη

2ΠΕ Γυμναστές – Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση : Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Βλαχιώτη Βασιλικής).

Πληροφορίες στα τηλ. 2313 317128, 2313 317666, 2313 317137, 2313 317139, 2313 317116).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2016 έως και 26-05-2016.

T.E.I. Kεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων για την ανάθεση διδακτικού έργου με ατομικές συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη διδασκαλία μαθημάτων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:

α)Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, γ) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων, στ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη), η) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) για τα μαθήματα και την κατά περίπτωση εβδομαδιαία απασχόληση, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη για κάθε ένα Τμήμα χωριστά, ως εξής:

1)Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για την διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων.

2) Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων.

3) Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών Συνεργατών, των Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων της παραγράφου αυτής καθορίζεται με την αριθμ.2/54807/0022/22-10-2002 (ΦΕΚ 1393/1-11-2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Για την περίπτωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β΄. Η ωριαία αντιμισθία τους θα καθορισθεί με την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Εάν σε αυτή δεν υπάρξει πρόβλεψη, θα εφαρμοσθούν αναλογικά τα εφαρμοζόμενα για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες.

Ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών, των Εργαστηριακών Συνεργατών και του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με πλήρη προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) και δεκαέξι (16) αντίστοιχα ενώ αυτών με ελλιπή προσόντα τις δεκατέσσερις (14) και τις δεκαοκτώ (18) ώρες. Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως.

Οι συμβάσεις των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων μπορούν να ανανεώνονται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Ν.2916/2001 και το άρθρο 80 του Ν.4009/2011.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, το έντυπο των αίτησης (διαθέσιμο στις οικείες Γραμματείες) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά (αριθμημένα, τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο με έλασμα από διαφανές πλαστικό και καταγεγραμμένα σε πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στις παρακάτω ταχ. διευθύνσεις (ανάλογα με το Τμήμα).
α)Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, β)Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, γ)Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, δ)Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ε)Διοίκησης Επιχειρήσεων, στ)Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη), η) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) για τα μαθήματα και την κατά περίπτωση εβδομαδιαία απασχόληση, όπως αναγράφονται στα 1,2,3,4,5,6,7,8 της εν λόγω προκήρυξης για κάθε Τμήμα χωριστά.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Γραμματείες των Τμημάτων και στα τηλέφωνα :
-Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, τηλ. 23210 49125
– Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, τηλ. 23210 49151, 23210 49107
– Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τηλ. 23210 49341
-Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τηλ. 23210 49136
-Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 23210 49135
– Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, τηλ. 23210 49337 και 23210 49123
– Γραμματεία Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς), τηλ. 23410 29876, εσωτ. 26.
-Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη), τηλ. 23510 20940.

Ταχυδρομική Δ/νση για τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων:
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα …
Τέρμα Μαγνησίας
Τ.Κ. 621 24, Σέρρες.
-Ταχ. Δ/νση για το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ενδυσης (Κιλκίς)
Γ. Αργυρίου 16
Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς
– Ταχ. Δ/νση για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)
Κανελλοπούλου 2
Τ.Κ. 601 00, Κατερίνη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της υποβολής δικαιολογητικών για τις θέσεις των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (http:// www.teicm.gr ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-05-2016 έως και 06-06-2016.

Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που εδρεύει στον Αντικάλαμο Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στη θέση ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ Ιατρός Γαστρεντερολόγος

1 Επιμελητής Β’ Ιατρός Παθολόγος

1 Επιμελητής Β’ Ιατρός Αναισθησιολόγος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-δήλωση με όλα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα στην ταχ. διεύθυνση: 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δ. Ελλάδας, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου, Αντικάλαμος Μεσσηνίας Τ.Κ: 241 00, Καλαμάτα, Μεσσηνία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-05-2016 έως και 15-06-2016.

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 7 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη πρώτης (1ης) διαδικασίας, επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού στον αρμόδιο υπάλληλο κο.Μαρκαριάν Κάρολο ή στην προϊσταμένη κα. Καζαντζή Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ. 163 ή 181) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη Τρίτη 31 Μαΐου 2016.

Δήμος Ιωαννιτών: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα:
ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 12

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 30/5/2016 αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάννης Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις προς κάλυψη θέσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr )

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 14 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με επιλογή Δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3., τηλ: 2665361160-156.) από 20/05/2016 έως και 30/05/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop