Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προκήρυξη για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων

Προκηρύσσει την εισαγωγή επτακοσίων τριάντα εννέα (739) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για τις παρακάτω ειδικότητες ανά Μονάδα Κατάρτισης, όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. 10157/31.5.2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017» (ΦΕΚ 1710/Β’) ως εξής:

 

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία): Άτομα 375 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής (75 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. Ι.Ε.Κ. Περαίας Θεσσαλονίκης (50 άτομα) Απογευματινά τμήματα

4. Ι.Ε.Κ. Ρόδου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

5. Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα

     1 Απογευματινό τμήμα

6. Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (30 άτομα) Πρωινό τμήμα

7. Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (27 άτομα) Πρωινό τμήμα

8. Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

 

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) : Άτομα 307 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. Ι.Ε.Κ. Περαίας Θεσσαλονίκης (25 άτομα) Απογευματινό τμήμα

4. Ι.Ε.Κ. Ρόδου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

5. Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

6. Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα

     1 Απογευματινό τμήμα

7. Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (30 άτομα) Πρωινό τμήμα

8. Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (27 άτομα) Πρωινό τμήμα

 

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 75 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

3. Ι.Ε.Κ. Ρόδου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 

i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος

ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

iii. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου.

 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (βλ. παρ. 7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τις Μονάδες Κατάρτισης, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων κατάρτισης και των ειδικοτήτων.

β. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή πιστοποιητικό γέννησης Δήμου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού γέννησης σε ξένη γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού.

δ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

 

2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α. Για την πιστοποίηση της γνώσης και του επιπέδου ξένης γλώσσας, τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου γλωσσομάθειας, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του υπ’ αρ. 50/5.3.2001 Π.Δ/τος όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι ο τίτλος γλωσσομάθειας πρέπει να έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή (βλ. Παράρτημα 1 & 2)).

 

β. Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής

Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από

την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης) ή αντίστοιχο

πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο. Σημειώνεται

ότι στην περίπτωση απόδειξης της πολυτεκνικής ιδιότητας το Πιστοποιητικό

Οικογενειακής Κατάστασης πρέπει να συνοδεύεται και από Πιστοποιητικό της

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ.

 

γ. Για την απόδειξη προϋπηρεσίας σε τουριστικό επάγγελμα:

Στον ιδιωτικό τομέα, ευκρινές φωτοαντίγραφο οριστικοποιημένων Ενσήμων και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Στον δημόσιο τομέα (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού), βεβαίωση από τον φορέα που έχει απασχοληθεί στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.

 

δ. Για την απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης του γονέα ή του ίδιου του υποψήφιου, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 4276/2014 (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τουριστικό γραφείο κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Catering, Bar, Μαγειρεία, Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, κ.λ.π).

Σημείωση 1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ενεργή ατομική επιχείρηση

διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να επιλέξουν είτε τα μόρια της τουριστικής

επιχείρησης είτε τα μόρια της προϋπηρεσίας τους σε αυτή με ανώτερο όριο

συνολικά τα 12 μόρια.

Σημείωση 2: Για τις περιπτώσεις εργαζομένων με σχετική προϋπηρεσία στο

παρελθόν που σήμερα έχουν Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία προσμετρώνται

τα μόρια της προϋπηρεσίας που έχουν σε επιχείρηση πλην της δικής τους και τα

μόρια της Τουριστικής Επιχείρησης.

 

ε. Οι αιτήσεις ατόμων με αναπηρία, πρέπει να συνοδεύονται α) από ιατρική

γνωμάτευση από κρατικό φορέα, όχι παλαιότερη των τριών μηνών, στην οποία να

αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής και β) από υπεύθυνη δήλωση του

ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι να δηλώνουν ότι μπορούν ν’ ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών (θεωρητική

διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση) και την πρακτική άσκηση σε τουριστικές

επιχειρήσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.

 

2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

α. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2.

Βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας της αρμόδιας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων, τηλ. 2103442293. Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).

 Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού αρμόδια είναι η Γραμματεία Επιτροπών Ισοτιμιών του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6.

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101,2310-459574) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση του ανωτέρω Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.

 

β. Φωτοαντίγραφο Άδειας διαμονής

Οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να κατέχουν Άδεια διαμονής, Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α΄ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Συγκεκριμένα:

 Πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, σε ισχύ ή δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’, σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

 Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια διαμονής σε ισχύ που έχει εκδοθεί για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.4251/2014, όπως ισχύει, ή Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’, σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ

 Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (δελτίο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής) ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής, Τουρκίας), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.τ.λ. ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).

 

δ. Υποψήφιοι κρατών μελών της Ε.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.

 Υποψήφιος που βάση των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.

 Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στις Μονάδες Κατάρτισης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mintour.edu.gr. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και

α. Καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr.

 

β. Αναρτώνται στις Μονάδες Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά προτεραιότητας καθορίζουν ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει με απόφασή της η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου, αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχουν εισαχθεί, σε αποκλειστικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων. Θέσεις που θα παραμείνουν κενές μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας θα καλυφθούν, ύστερα από νέα Β΄ κατανομή, από τους επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά κατάταξης μορίων και προτιμήσεων. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά, σε αποκλειστικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων της Β΄ κατανομής, αποκλειόμενης της περαιτέρω κάλυψης τυχόν κενών θέσεων.

 

Απαιτούμενα συνοδευόμενα δικαιολογητικά:

 Φωτοαντίγραφο της Μηχανογραφημένης Αίτησης που υπέβαλε.

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό ή ιδιώτη Ιατρό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1199/Β΄)

 Όσοι εκ των επιλεγέντων πάσχουν από διαταραχή του λόγου (δυσλεξία), Διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

 

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από την Δευτέρα 29/08/2016 έως και την Παρασκευή 16/09/2016, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες

 

Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, τηλ.: 22910-36998, 42294-5.

Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 71500, τηλ.: 2810-7613 63, 2810-332927.

Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, τηλ.: 23920/25551 - 4, 23920-75919.

Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος T.K. 85100, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351.

Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας T.K. 49100, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33052, τηλ.: 22650/41997-8, 22650-42394 Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής T.K. 68100, τηλ. 25510-25288.

I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29 Άργος T.K. 21200, τηλ.:27510-20115, 27510-20127.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν:

α) την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες

β) Το φωτοαντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης που υπέβαλαν για την εισαγωγή τους στα ΙΕΚ γιατί θα τους ζητηθεί κατά την εγγραφή τους στην περίπτωση που κριθούν επιτυχόντες.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop